Eind december bent u geïnformeerd betreft het geen dat we in januari een bericht verwachten over de voortgang en uitbreiding van het project MTVP.Vanuit VGZ hebben we vernomen dat we dit jaar geen nieuwe praktijken kunnen laten aansluiten in 2021 zonder dat er een grondige data analyse op de praktijkvoering heeft plaatsgevonden. Daarom willen we in juni de geïnteresseerde huisartsenpraktijken een praktijkscan aanbieden. Meer informatie over de praktijkscan vindt u hieronder.

We doen ons uiterste best om in gesprek met VGZ te kijken naar de mogelijkheden dat er praktijken aansluiten bij MTVP in de tweede helft van dit jaar en anders begin volgend jaar.

Praktijkscan

Doel van de praktijkscan:

Het doel is om processen in de huisartsenpraktijk optimaal in te richten en praktijkvoering effectief en kwalitatief hoogstaand te maken. Daar waar de zorg aan verandering onderhevig is, zal ook het werkveld van de huisarts aan deze dynamiek onderhevig zijn.De ervaring van huisartsen, die reeds een praktijkscan hebben uitgevoerd, is goed. Ze hebben een goed inzicht in hun praktijkvoering gekregen en verbeterpunten voor de optimalisatie van de praktijkvoering en verhoging van de werksfeer. Naast dat dit ook de patiëntenzorg ten goede komt. Met het oog op de toekomst waarbij rekening is gehouden met capaciteitsproblematieken, demografische factoren en ontwikkelingen in de zorg, is Zorgkoepel West Friesland (ZWF) en de West Friese Huisartsen Organisatie (WFHO) van mening dat een uitgebreide praktijkscan de praktijk kan helpen inzicht te krijgen in de praktijkvoering en eventuele knelpunten.

Een praktijkscan is qua inhoud en doel van een andere orde dan de praktijkaccreditering. Een praktijkaccreditatie kijkt naar de kwaliteit van zorg en beoordeelt op die manier de organisatie van de praktijk. De praktijkscan beoordeelt de bedrijfsvoering en processen.

Onderdelen van de praktijkscan:

ZWF en WFHO willen voor alle huisartsen inzichtelijk maken hoe zij hun processen en bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Om het behapbaar te maken starten ze met de huidige pluspraktijken die deelnemen aan Meer Tijd voor de Patiënt.

De Zorgkoepel West Friesland brengt met behulp van de praktijkscan de volgende onderdelen van de huisartsenpraktijk in kaart:

  1. Werkwijze praktijk

Samenwerking (in- en extern), overleg, juridische onderdelen (contracten, AVG, etc.)

  1. Spreekuuropbouw en planning

Inzicht in uitloop spreekuur, bezetting (fte), tijdsbesteding (niet)patiëntgebonden taken, planning, etc.

  1. Bereikbaarheid

Huisvesting, facilitair en ICT, bereikbaarheid in relatie tot communicatie en de kwaliteit daarvan, etc.

  1. Personeelsmanagement

Werkervaring, werkdruk, werkplezier, ontwikkeling, MTO, cultuur, etc.

  1. Consultvoering

Kernactiviteiten, activiteiten per medewerker, taakdelegatie, inzet triage, telefonie, etc.

  1. (financiële) Processen

Managementkengetallen (ratio’s), toekomstbestendigheid praktijk, aantrekkelijkheid praktijk bij overname of aantrekken nieuwe huisartsen, continuïteit, productie (per medewerker), samenwerkingen etc.

Het in kaart brengen van de omgeving (in- en extern) is van meerwaarde voor de scan, omdat de toekomstbestendigheid van de praktijk hierdoor inzichtelijk wordt.

Voor nu lijkt het dat er gestart kan worden met een praktijkscan in juni. Hierover volgt meer informatie tegen die tijd.

De praktijkhouder ontvangt binnen 3 maanden de rapportage van de scan. Na toestemming van de praktijkhouder kan ZWF/WFHO gebruikt geanonimiseerd gebruik maken van de analyse voor onderzoek naar o.a. verwijsgedrag en scholingsdoeleinden zoals regionale educatie, spiegelinformatie en digitale hulpmiddelen (eHealth oplossingen).

Het is aan de praktijkhouder of de rapportage gedeeld mag worden met andere partijen zoals VGZ.