De kerntaak van de Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdhulp is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan mensen die dat nodig hebben. Op verzoek van de Westfriese Huisartsenorganisatie heeft Zorgkoepel West-Friesland sinds 2017 een rol in de GGZ en Jeugdhulp. Een waardevolle samenwerking die ondersteunt bij het realiseren van kwaliteit van zorg.

De WFHO en ZWF hebben in de eerste helft van 2017 een analyse verricht op de GGZ zorg in de regio Westfriesland & Wieringermeer. De analyse was gericht op het inventariseren van verbeteringen in organisatie van en de samenwerkingsmogelijkheden binnen de brede GGZ-zorg in de regio West-Friesland. Het ging  daarbij  om de GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk, de samenwerking in de GGZ-keten en de samenwerking met het sociale domein. Een visie op de GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk is geformuleerd, verbeterpunten zijn benoemd en aanbevelingen. Deze analyse is de belangrijkste input voor de activiteiten in 2018 en 2019.

Uitgangspunten beleid GGZ zorg

  • De WFHO huisartsencommissie GGZ (huisartsencommissie GGZ) is van mening dat een POH-GGZ voor iedere huisartsenpraktijk van toegevoegde waarde is;
  • De GZZ zorg is de laatste decennia geëxtramuraliseerd. Zorg wordt zo veel mogelijk in de woonomgeving van de patiënt gegeven;
  • De POH-GGZ speelt een belangrijke rol bij de taakherschikking en de verschuivingen van S GGZ naar GB GGZ en huisartsenzorg;
  • De huisartsencommissie GGZ heeft geen voorkeur voor de wijze waarop het werkgeverschap van de POH-GGZ wordt georganiseerd;
  •  De huisartsencommissie GGZ is voorstander van het regionaal organiseren van de facilitering binnen de POH-GGZ module (consultatie psycholoog/psychiater, EHealth en de digitale verwijsondersteuning) ongeacht hoe het werkgeverschap is georganiseerd;
  • De huisartsencommissie GGZ stelt dat huisartsen hun kennis en vaardigheden op het terrein van de GGZ zorg dienen te onderhouden, zowel qua zorginhoud als de mogelijkheden van de POH-GGZ en de ontwikkelingen binnen diens functie.

Vicino
In 2018 hebben WFHO, ZWF en Vicino besloten de samenwerking in de GGZ zorg te verstevigen. Vanaf april 2019 maakt ZWF deel uit van de directie van Vicino en 2 huisartsen uit Westfriesland hebben zitting in de huisartsenadviesraad. Vicino is een regionale organisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten organiseert in Noord-Holland Noord. Dit doen zij door praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) aan te bieden aan huisartsen (ca 65% van de praktijken in de regio organiseert de POH GGZ zorg met Vicino). Daarnaast heeft Vicino nauwe samenwerkingsafspraken met o.a. psychologen (GB-GGZ) en psychiaters (S-GGZ).

GGZ NHN
Met GGZ NHN, de grootste aanbieders van specialistische GGZ zorg in de regio, en de huisartsenorganisatie in Noord-Holland Noord vindt 2x per jaar een bestuurlijk overleg GGZ NHN en HONK-HKN-WFHO/ZWF plaats. Vanaf mei 2019 organiseren HONK-HKN-ZWF-ZONH en GGZ NHN in totaal 18 kennismakingsbijeenkomsten voor huisartsen, POH GGZ en GGZ NHN teams. Gericht op elkaar kennen, elkaars expertise, verbeteringen in de samenwerking organiseren.

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Carine den Boer         – kaderarts GGZ en Jeugd
Huisartsencommissie GGZ en Jeugd