ondertekenen convenant jeugdhulp 2019-2020
Op 25 februari 2019 werd het convenant jeugdhulp voor de 7 Westfriese gemeenten getekend door v.l.n.r. Stefan Koomen (Zorgkoepel WF), Carine den Boer (huisarts en kaderarts GGZ), wethouder Dirk Kuiper (gemeente Medemblik), wethouder Marjon van der Ven (gemeente Hoorn) en Ed Verberne (voorzitter Westfriese Huisartsenorganisatie). Met het convenant spreken de partijen zich uit voor concrete samenwerking om jeugdige inwoners van West-Friesland betere en meer afgestemde zorg te verlenen. De samenwerking kenmerkt zich door vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen, elkaar kennen en weten te vinden en een verbeterslag in uitwisseling van digitale gegevens binnen de kaders van de privacy regelgeving. Voor de praktische uitvoering in 2019 is een werkplan en een activiteitenplan opgesteld.

Het werkplan jeugdhulp is voor alle 7 Westfriese gemeenten:

 • Hoorn
 • Medemblik
 • Enkhuizen
 • Drechterland
 • Koggeland
 • Opmeer
 • Stedebroec

Voor 2019 zijn de plannen beschreven in het werkplan jeugdhulp als volgt:

 • Samenwerking tussen wijkteams en huisartsen verbeteren door contact te hebben en te onderhouden. Dit betekent dat wijkteams een contactpersoon per huisartsenpraktijk hebben en een vorm hebben gevonden waarin ze regelmatig en indien nodig contact hebben en gegevens uitwisselen.
 • Resultaat gestuurd werken in de jeugdzorg. Voor huisartsen wordt een hearing georganiseerd over resultaat gestuurd werken in de jeugdhulp. De WFHO huisartsencommissie wordt ingezet als klankbord voor de nieuwe inkoopstrategie en er komt een themabijeenkomst voor wijkteams en huisartsen.
 • Digitale communicatie en privacy. In 2019 worden afspraken en een implementatieplan gemaakt voor de digitale uitwisseling van informatie tussen huisarts en wijkteam. Hier valt het uitwisselen van patiënten informatie onder, waarbij voldaan wordt aan de privacywetgeving.
 • Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk hulpmiddel om de onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. In 2019 zijn de voorwaarden voor aansluiting bij de Verwijsindex inzichtelijk op basis waarvan huisartsen kunnen besluiten wel/niet aan te sluiten bij de Verwijsindex. Het plan zet in op zoveel mogelijk aansluiting van huisartsen, omdat dat bijdraagt aan de onderlinge uitwisseling en daarmee een betere afstemming.
 • POH-GGZ kind en jeugd. In de gemeente Medemblik en Hoorn zijn POH-GGZ kind en jeugd werkzaam. Ze zijn in staat een verbindende rol te spelen in de afstemming tussen huisartsenpraktijken en wijkteams. In 2019 worden de samenwerkingsafspraken in deze twee gemeenten bestendigd en wordt ingezet op het opstarten van een pilot in ten minste 1 andere gemeente.
 • Solk bij kinderen. In West-Friesland is een netwerk SOLK voor kinderen opgericht dat uitstraalt naar andere regio’s. Het netwerk heeft eind 2019 een (meerjaren)plan opgesteld voor samenwerking en vroeg inzetten van zorg.
 • Meldcode kindermishandeling. Eind 2019 zijn huisartsen geïnformeerd over de nieuwe KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, is de informatie beschikbaar op de digitale sociale kaart en is het besproken in bestaande overleggen. Het stappenplan en de meldcode kindermishandeling is een vast onderdeel van de communicatie tussen wijkteams en huisartsen.De Zorgkoepel West-Friesland verzorgt de projectleiding van het werkplan jeugdhulp in 2019. De ZWF bewaakt de voortgang en de afstemming met betrokkenen. Verder heeft de Zorgkoepel een overstijgende rol waarin de samenhang tussen andere projecten wordt gewaarborgd. Al met al een ambitieus plan met de intentie de zorg voor de jeugdige Westfriese inwoner op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

Bij dit werkplan zijn poh-ggz jeugd betrokken en namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Wendy van den Berg – manager Zorgprogramma’s w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl
Carine den Boer –         betrokken kaderarts
Maaike Koerhuis –        projectleider m.koerhuis@wfho.nl

POH-GGZ kind en jeugd. In de gemeente Medemblik en Hoorn zijn POH-GGZ kind en jeugd werkzaam. Ze zijn in staat een verbindende rol te spelen in de afstemming tussen huisartsenpraktijken en wijkteams. In 2019 worden de samenwerkingsafspraken in deze twee gemeenten bestendigd en wordt ingezet op het opstarten van een pilot in ten minste 1 andere gemeente.