In 2018 is de Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement verschenen (NHG/NIV/NVVC 2018), een aanvulling op de NHG-Standaard CVRM (zie MDR/NHG Standaard Cardiovasculair risicomanagement). Het lipidenspectrum hoeft niet meer nuchter bepaald te worden. Bij een niet-nuchtere plasmatriglyceridenwaarde > 5 mmol/l wordt geadviseerd opnieuw maar dan nuchter het lipidenspectrum nuchter te laten bepalen. Ofschoon bij de bepalingen in Zorgdomein tenminste tot het einde van het jaar nog de opmerking ‘nuchter’ is vermeld, kan de patiënt geïnstrueerd worden dat de bloedafname niet nuchter hoeft te zijn! Wellicht ten overvloede: de referentiewaarden bij de bepalingen van het lipidenspectrum gelden voor een nuchter afname en kunnen afwijken van de niet-nuchtere bepaling. Natuurlijk wordt bij een lipidenspectrum aanvraag ook regelmatig een glucose aangevraagd. De beoordeling of je een nuchtere of niet nuchtere glucose bepaling wenst wordt dus in veel gevallen primair leidend of de patiënt nuchter moet of niet nuchter hoeft te zijn. We verwachten dat deze verandering voor de patiënten heel erg prettig  zal zijn maar ook voor betere spreiding van drukte op de prikpunten zal zorgen.

Zie blz 242 van de Multidisciplinaire Richtlijn CVRM t.a.v. normaalwaarden van het lipidenspectrum en indicatiegebied van nuchter en niet-nuchter bepalen van het lipidenspectrum. https://richtlijnen.nhg.org/multidisciplinaire-richtlijnen/cardiovasculair-risicomanagement-cvrm