OPEN is een landelijk initiatief dat huisartsen helpt om online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Met online inzage wordt het voor patiënten eenvoudiger om inzicht te krijgen in hun medische gegevens die zijn vastgelegd door de huisarts in het elektronisch patiëntendossier. Huisartsen die voldoen aan de eisen van het OPEN programma ontvangen hiervoor een subsidie als vergoeding van de kosten bij de implementatie van online inzage.

Vanuit een regionale coalitie ondersteunt ZWF de huisartspraktijken in de regio West-Friesland bij de implementatie van online inzage in de praktijk. 60 huisartspraktijken nemen deel aan het OPEN- project. In de regio is gekozen voor een patiëntenportaal om online inzage mogelijk te maken.

Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) ondersteunt huisartspraktijken bij het OPEN-project met het realiseren van een patiëntenportaal dat gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier, zodat de gegevens veilig toegankelijk kunnen worden gemaakt voor patiënten. Ook faciliteren we scholing van praktijkmedewerkers ten aan zien van o.a. bijbehorende wet- en regelgeving en het maken van werkafspraken in de praktijk over de toepassing van online inzage. Daarnaast ondersteunen we de communicatie over online inzage naar patiënten, zodat patiënten ook daadwerkelijk hun medische gegevens online gaan bekijken en ook gebruik gaan maken van andere online diensten die de praktijk aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken, het stellen van (korte, niet dringende) vragen of het aanvragen van herhaalrecepten.

Heeft u vragen over het OPEN-programma? Neem contact op met de projectleider:

Esther Zuijderduijn
mail: open@zorgkoepelwf.nl
Mobiel: +31646055418

Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch dossier. Dit kan reeds op verzoek van de patiënt met een elektronisch afschrijft. Uiterlijk januari 2021 moet dossierinzage ook online mogelijk zijn. In de regio is gekozen om online inzage te organiseren via een patiëntenportaal. ZWF heeft huisartsen voorzien van een aanbod van 2 patiëntenportalen: UwZorgOnline en MijnGezondheid.Net. Deze portalen zijn geschikt voor de Huisarts Informatie Systemen (HIS) die in de regio worden gebruikt. Een huisartsenpraktijk is vrij om te kiezen voor een portaal van een andere leverancier dat past op het HIS van de praktijk. Om online dossier inzage mogelijk te maken is het van belang dat het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) wordt gekoppeld aan het patiëntenportaal. Leveranciers van de patiëntenportalen bieden middels online training en telefonische support ondersteuning bij het correct instellen van de ICT.

Instructie maken elektronisch afschrift medisch dossier per HIS-leverancier

Per 1 juli dient iedere praktijk online inzage voor patiënten te bieden via een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO). Dit is een vereiste vanuit de OPEN subsidie en onderdeel van de bijbehorende NZA beleidsregel. Om gegevensuitwisseling veilig mogelijk te maken tussen een HIS en een PGO is een zogenaamde Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) noodzakelijk. Deze DVZA dient als aansluiting vanuit het huisartsinformatiesysteem (HIS) op een PGO of een ander datasysteem. Vanuit De Zorgkoepel ondersteunen we praktijken bij de stappen die nodig zijn om uiterlijk 1 juli 2021 een DVZA te hebben voor het HIS.

Informatieve links

Webinar PGO

Op 13 en 15 april 2021 hebben we 2 webinars georganiseerd die in het teken stonden van het realiseren van online inzage via PGO’s.
Hiervoor dienen praktijken voor 1 juli 2021 een DVZA-koppeling te hebben die gegevensuitwisseling tussen HIS en PGO’s mogelijk maakt.

Handout webinar

Opname webinar
Webinar gemist of nog een keer terugkijken? Maak gebruik van deze opname
Kijk gericht en maak gebruik van de timestamps. In onderstaand overzicht staat op welke tijd welk onderdeel wordt besproken.

TIJD       ONDERDEEL

0:00     Intro en agenda
2:15     Samenvatting OPEN 2020
4:10     OPEN activiteiten 2021: Online inzage opschalen tot 20% & Keuzemodule 5
9:25     PGO / DVZA
10:00   Achtergrond PGO (Wat en waarom)
12:50   Uitleg PGO / DVZA
21:50   Acties ontsluiting PGO
22:20   Inschrijven UZI-register en beschikken over UZI-servercertificaat
35:00   Verwerkersovereenkomst sluiten met DVZA-leverancier
38:00   Zorgaanbiedersnaam beoordelen
39:50   Tijdslijnen
43:50   Declaratie en samenvatting

In het najaar 2020 organiseren we online sessies. In een periode van 3-4 weken ondersteunen we zo de uitrol van de online inzage in de praktijk. Hiervoor zijn de huisartspraktijken ingedeeld in clusters. De clusters zijn gemaakt op basis van de combinatie van het HIS en het patiëntenportaal van de praktijk. In de kick off sessie staat het maken van werkafspraken en de communicatie naar patiënten centraal. De praktijken ontvangen informatie en handvatten om hier in de praktijk uitvoering aan te geven. Tijdens de Check-out sessie checken we of alle praktijken voldoende zijn voorbereid op het (volledig) vrijgeven van de online inzage.

Vergeet niet om de praktijk aan te melden voor de uitrolsessies. Contactpersonen ontvangen hier een bericht over. Het advies is dat naast de contactpersoon nog 1 tot maximaal 3 collega’s deelnemen aan de online uitrolsessies.
Zie hieronder (documenten) de clusterindeling en planning van de kick-off en check-out sessies.

Staat uw praktijk er niet bij? Neem contact op via open@zorgkoepelwf.nl

Templates communicatiemiddelen

FAQ

Aanmelden Kick-off en Check-out sessies

Meldt u aan voor de online uitrolsessies. Klik op het cluster waar de praktijk is ingedeeld en vul de gegevens in. Na het versturen van de gegevens verwerken we uw aanmelding en ontvangen de deelnemers (op een later moment) de inlog link op het opgegeven mailadres.

Alle praktijken in West-Friesland bieden de mogelijkheid tot online inzage voor patiënten. Dit gebeurt via het patiëntenportaal dat is gekoppeld aan het HIS.

Naast online inzage biedt het patiëntenportaal meer digitale mogelijkheden, zoals online afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en een digitaal consult. Mooie kansen om digitalisering in je praktijk toe te passen.

Het is nu de bedoeling dat patiënten daadwerkelijk gebruik gaan maken van het patiëntenportaal. Vanuit de OPEN subsidie is het streefdoel dat 20% van de patiënten boven de 16 jaar het portaal gaat gebruiken.
Hier is nog winst te behalen in de regio en De Zorgkoepel ondersteunt de praktijken hier graag bij.

 

Op deze pagina staan tips om het gebruik van het patiëntenportaal te vergroten. Uiteraard komen de beste tips uit de praktijk.

De oproep  is dan ook: deel wat er goed werkt in de praktijk via open@zorgkoepelwf.nl . Zo kunnen we elkaar inspireren en er een regionaal succes van maken.

Ga ervoor en geef een boost aan je portaal!!

Dan sta jij mogelijk straks in de top 5 van praktijken met het hoogste portaal gebruik of ben jij de grootste stijger op de lijst.

Op weg naar minimaal 20% portaal gebruik!!