OPEN is een landelijk initiatief dat huisartsen helpt om online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Met online inzage wordt het voor patiënten eenvoudiger om inzicht te krijgen in hun medische gegevens die zijn vastgelegd door de huisarts in het elektronisch patiëntendossier.
Huisartsen die voldoen aan de eisen van het OPEN programma ontvangen hiervoor een subsidie als vergoeding van de kosten bij de implementatie van online inzage.

Vanuit een regionale coalitie ondersteunt ZWF de huisartspraktijken in de regio West-Friesland bij de implementatie van online inzage in de praktijk. 60 huisartspraktijken nemen deel aan het OPEN- project. In de regio is gekozen voor een patiëntenportaal om online inzage mogelijk te maken.

Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) ondersteunt huisartspraktijken bij het OPEN-project met het realiseren van een patiëntenportaal dat gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier, zodat de gegevens veilig toegankelijk kunnen worden gemaakt voor patiënten. Ook faciliteren we scholing van praktijkmedewerkers ten aan zien van o.a. bijbehorende wet- en regelgeving en het maken van werkafspraken in de praktijk over de toepassing van online inzage. Daarnaast ondersteunen we de communicatie over online inzage naar patiënten, zodat patiënten ook daadwerkelijk hun medische gegevens online gaan bekijken en ook gebruik gaan maken van andere online diensten die de praktijk aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken, het stellen van (korte, niet dringende) vragen of het aanvragen van herhaalrecepten.

Heeft u vragen over het OPEN-programma? Neem contact op met de projectleider:

Esther Zuijderduijn
mail: open@zorgkoepelwf.nl
Mobiel: +31646055418

Patiënten hebben recht op inzage in hun medisch dossier. Dit kan reeds op verzoek van de patiënt met een elektronisch afschrijft. Uiterlijk januari 2021 moet dossierinzage ook online mogelijk zijn. In de regio is gekozen om online inzage te organiseren via een patiëntenportaal. ZWF heeft huisartsen voorzien van een aanbod van 2 patiëntenportalen: UwZorgOnline en MijnGezondheid.Net. Deze portalen zijn geschikt voor de Huisarts Informatie Systemen (HIS) die in de regio worden gebruikt. Een huisartsenpraktijk is vrij om te kiezen voor een portaal van een andere leverancier dat past op het HIS van de praktijk. Om online dossier inzage mogelijk te maken is het van belang dat het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) wordt gekoppeld aan het patiëntenportaal. Leveranciers van de patiëntenportalen bieden middels online training en telefonische support ondersteuning bij het correct instellen van de ICT.

Instructie maken elektronisch afschrift medisch dossier per HIS-leverancier

Voor deelname aan het OPEN-project geleden een aantal verplichtingen. Zo is het voor praktijken verplicht om de E-learnings die via het landelijk OPEN bureau worden aangeboden te volgen. Hierbij is de eis dat vanuit elke praktijk van alle in de praktijk aanwezige functies minimaal 1 collega de E-learning volgt. Het betreft de functies: huisarts, POH, assistente en praktijkmanager. Indien een collega werkzaam is bij meer dan 1 praktijk en deze collega heeft vanuit een andere praktijk de E-learning gevolgd dan is het verkregen certificaat ook geldig voor de andere praktijken waar deze persoon werkzaam is. Bewaar de ontvangen certificaten, zodat deze beschikbaar zijn voor materiële controle.
De eerste E-learning is verspreid in juni 2020. De tweede E-learning volgt eind augustus 2020. De OPEN-contactpersonen ontvangen hierover een e-mail en kunnen daarna collega’s uit de praktijk uitnodigen.

E-learning één moet eerst worden afgerond voordat E-learning twee gevolgd kan worden.

In het najaar 2020 organiseren we online sessies. In een periode van 3-4 weken ondersteunen we zo de uitrol van de online inzage in de praktijk. Hiervoor zijn de huisartspraktijken ingedeeld in clusters. De clusters zijn gemaakt op basis van de combinatie van het HIS en het patiëntenportaal van de praktijk. In de kick off sessie staat het maken van werkafspraken en de communicatie naar patiënten centraal. De praktijken ontvangen informatie en handvatten om hier in de praktijk uitvoering aan te geven. Tijdens de Check-out sessie checken we of alle praktijken voldoende zijn voorbereid op het (volledig) vrijgeven van de online inzage.

Vergeet niet om de praktijk aan te melden voor de uitrolsessies. Contactpersonen ontvangen hier een bericht over. Het advies is dat naast de contactpersoon nog 1 tot maximaal 3 collega’s deelnemen aan de online uitrolsessies.
Zie hieronder (documenten) de clusterindeling en planning van de kick-off en check-out sessies.

Staat uw praktijk er niet bij? Neem contact op via open@zorgkoepelwf.nl

Templates communicatiemiddelen

FAQ

Aanmelden Kick-off en Check-out sessies

Meldt u aan voor de online uitrolsessies. Klik op het cluster waar de praktijk is ingedeeld en vul de gegevens in. Na het versturen van de gegevens verwerken we uw aanmelding en ontvangen de deelnemers (op een later moment) de inlog link op het opgegeven mailadres.