De Zorgkoepel West-Friesland werkt samen met haar partners (Omring, Wilgaerden, Geriant en WFG) aan toekomstbestendige zorg voor (kwetsbare) ouderen. Het is een belangrijk thema omdat tussen nu en 2040 het aantal ouderen in West Friesland zal verdubbelen.  Daarnaast verandert de ordening in de zorg in rap tempo waarbij met name accent wordt gelegd op zorg thuis, in de eerste lijn en het gemeentelijk domein. 

Onze visie op ouderenzorg
Voor een goede kwaliteit van leven voor ouderen zijn aspecten van ziekte en zorg belangrijk, maar nemen welzijn, wonen en sociale contacten een minstens zo grote plaats in. We willen samenhangende zorg bieden en kiezen voor een model waarin de ouderen en diens familie / mantelzorgers centraal staan. Gezondheid zien we niet als geïsoleerd doel, gezondheid staat in dienst van welzijn. Ouderen zien we daarbij als mondige burgers, in staat tot eigen keuzes en die kunnen worden aangesproken op hun eigen rol en aandeel. En tenslotte zien we zorg niet als het unieke domein van alleen de professional maar beseffen we dat daarvoor meer dan ooit de samenwerking nodig is met informele zorg en welzijn/vrijwilligers.

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Wendy van den Berg – manager zorgprogramma’s w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl
Daniëlla Konopasek   – projectleider d.konopasek@zorgkoepelwf.nl
Annet Wind                 – kaderarts ouderenzorg a.wind@wfho.nl

De huisartsenpraktijken in West-Friesland werken volgens het geriatrisch zorgmodel wat ontwikkeld is in het nationaal programma ouderenzorg. Dit model is gericht op thuiswonende kwetsbare ouderen. Door de stappen in dit model te volgen kunnen we vroegtijdig problemen of behoeften van de oudere in kaart brengen en daar, met onze zorgpartners in de wijk, interventies op inzetten. Het belang van eigen regie is groot in dit model en daarom zal de oudere zelf degene zijn die aangeeft aan welk doel of probleem er gewerkt moet worden.

Het Geriatrisch Zorgmodel bestaat uit de volgende stappen:

 1. Casefinding
 2. Multidomeinanalyse
 3. Zorgplan
 4. Multidisciplinair overleg

Ook hebben we ruim aandacht voor mantelzorgers en familie. We geven advies en ondersteuning in de dagelijkse zorg aan de partner of bij overbelasting.

Kernteam
Binnen het geriatrisch zorgmodel wordt gewerkt vanuit een kernteam. Dit is de huisarts, de POH en de wijkverpleegkundige. Daarnaast worden er andere zorgdisciplines betrokken als dit nodig is. Denk daarbij aan: de casemanager dementie, specialist ouderengeneeskunde, apotheker en thuiszorgmedewerkers. Omdat de problematiek bij kwetsbare ouderen multidimensionaal is wordt ook het sociaal domein steeds beter betrokken.

In onderstaande afbeelding wordt de organisatie van zorg en ondersteuning aan de oudere weergegeven. De invulling gebeurt vanuit  het principe van kanteling, dat wil zeggen dat we eerst gebruik maken van de eigen kracht van de oudere en die van de omgeving, vervolgens kijken we welke voorzieningen vanuit de wijk ondersteunend kunnen zijn en daarop aanvullend de inzet van professionele zorg.

geriatrisch zorgmodel

Samen met onze partners in de regio (Omring, Wilgaerden en Geriant) hebben wij een regionaal plan van aanpak opgesteld om de zorg zoals beschreven in de visie vorm te geven. Partners vanuit welzijnsorganisaties en het gemeentelijk domein worden hier steeds meer bij betrokken. Ons uitgangspunt is dat we samen meer kunnen betekenen voor de kwetsbare oudere dan alleen.

Marijke Boorsma liet een filmpje maken, om te laten zien op welke wijze de zorgverleners in West-Friesland bouwen aan de ouderenzorg. Klik op de afbeelding:
fotobeeld-filmpje-ouderenzorg-2010

Naast de regionale aanpak voert de Zorgkoepel West-Friesland een aantal ouderenzorgprojecten uit met als doel versterken van de huisartsenzorg door het maken van samenwerkingsafspraken met partners en ondersteunen van de praktijken. Dit betreft o.a. de volgende projecten:

 • Verbetering samenwerking tussen huisartsen en verzorgingshuizen.
 • Advanced Care Planning: vroegtijdig behandelwensen van kwetsbare ouderen in kaart brengen om op deze wijze onnodige en ongewenste (2e lijns) zorg te voorkomen.
 • Westfriese zorgbrug: het verbeteren van de continuïteit en veiligheid van zorg tussen het ziekenhuis en de thuissituatie na ziekenhuisopname door het inzetten van thuiszorg/verpleging/verzorging op maat bij kwetsbare ouderen
 • Ouderenzorg in ANW (avond-nacht-weekend) uren: Het doel van dit project is te zorgen voor gestroomlijnde zorg voor kwetsbare ouderen in de ANW uren.
 • Inrichting organisatie en uitvoering Eerstelijns verblijf bedden (ELV): kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is.

De Zorgkoepel West-Friesland heeft een nascholingstraject voor POH’s ouderenzorg. Een keer per kwartaal wordt er een scholing georganiseerd waar nieuwe expertise opgedaan wordt over ziektebeelden of andere onderwerpen m.b.t. de kwetsbare ouderen populatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Dementie, delier en depressie (in samenwerking met Geriant).
 • Chronisch pijnsyndroom (in samenwerking met Dijklander ziekenhuis).
 • Medicatieveiligheid en polyfarmacie (in samenwerking met apotheek de Kersenboogerd)
 • Onbegrepen gedrag bij kwetsbare ouderen (in samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde).

Naast deze inhoudelijke verdieping besteden we ook veel aandacht aan casuïstiek en de organisatie van het geriatrisch zorgmodel.

Heeft u vragen over deze nascholing neem dan contact op door een mail te sturen naar info@zorgkoepelwf.nl met als onderwerp ‘Nascholing ouderenzorg’.