Cliëntenraad

De belangrijkste taken van de cliëntenraad (CR), geformuleerd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn:

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur van Zorgkoepel West-Friesland ten aanzien van beleidsaangelegenheden die direct de zorg van de cliënten aangaan;
  • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid van Zorgkoepel West-Friesland en het signaleren van behoeften van cliënten;
  • Contact houden met de doelgroep van de Zorgkoepel West-Friesland.

De leden van de cliëntenraad

Naamloos

 

 

 

 

 

 

 

 

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden:
Femmy Soeters, Marjan van der Vegte ,Gerhard Polet, Hans Ettema, Tineke Miedema en Co Reijnders.

De leden worden door middel van werving gekozen en worden voor een periode van 3 jaar benoemd. De aandachtsgebieden zijn onderling verdeeld. Minstens 6 keer per jaar wordt vergaderd of zoveel als nodig is. Daarnaast is er overleg met het bestuur. De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.

Contact met de cliëntenraad
Klik hier voor een mailbericht naar de cliëntenraad. Graag uw bericht het onderwerp ‘cliëntenraad’ meegeven.

Jaarverslagen cliëntenraad:

Relevante documenten:
instellingsbesluit cr Zorgkoepel West-Friesland
2017 03 13 huishoudelijk reglement Clientenraad Zorgkoepel West-Friesland