Raad van bestuur

Zorgkoepel West-Friesland wordt momenteel bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur benoemd door de raad van toezicht.

Bestuur

foto Harry van CV

De heer H. (Harry) Vossebeld
Na een loopbaan in de ICT heeft Harry de overstap gemaakt naar PGGM waar hij de laatste 8 jaar werkzaam was als lid van het Executive Committee. Het is belangrijk de kwaliteit van de zorg in de regio nog verder te verbeteren door verdere samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders. De Zorgkoepel West-Friesland vervult hierbij een cruciale rol die steeds belangrijker wordt. De interim inzet van Harry is er op gericht om de organisatie van de Zorgkoepel nog beter in staat te stellen haar ambitie te verwezenlijken: het invullen van een vertrouwde en betekenisvolle spilfunctie in het regionale zorglandschap.

 

 

Bestuur, toezicht en management

Zorgkoepel West-Friesland kent een raad van bestuur (RvB) en een raad van toezicht (RvT). De RvB is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid. Denk aan onderwerpen als het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, patiëntveiligheid, kwaliteit, afspraken met zorgverzekeraars en andere zorgrelaties, facilitaire voorzieningen en de ondersteuning aan huisartsen. De dagelijkse leiding is in handen van het management. De RvB wordt geadviseerd en getoetst door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de RvB qua zorginhoudelijk beleid geadviseerd door de huisartsendeelnemersraad, de medische adviesraad, diverse commissies, kaderhuisartsen/medisch coördinatoren en de cliëntenraad.

Governance code
De Governance code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden. De zorgkoepel werkt volgens de governance code.  http://www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode_