Uw privacy is gewaarborgd
Indien u gebruik maakt van ons zorgaanbod is het in het kader van een goede behandeling
noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen en dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat uw
contact- en adresgegevens, gegevens over uw gezondheidstoestand en over de uitgevoerde
onderzoeken, behandelingen en mogelijke uitslagen. Ook worden in het dossier gegevens
opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) en haar gelieerde stichtingen (hierna: ‘wij’) verwerken uw
persoonsgegevens met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk en op
verantwoordelijke wijze geheel overeenkomstig de richtlijnen in de AVG¹ en WGBO². Voor het
verwerken van uw gegevens hanteren wij een gezamenlijk privacy beleid.

Stichtingen die onder ZWF vallen zijn:
• Huisartsenpost West-Friesland, Maelsonstraat 5, Hoorn
• Ketenzorg West-Friesland, Maelsonstraat 7, Hoorn
• Diagnostisch Centrum West-Friesland, Maelsonstraat 5, Hoorn

Wat betekent dit voor u:

 • Wij zullen alleen uw gegevens gebruiken voor het verlenen van zorg en voor de
  administratie die daaraan ten grondslag ligt.
 • Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de
  wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze wettelijke termijnen zullen wij
  uw gegevens verwijderen.
 • Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, zorgprofessionals
  en ziekenhuizen, etc. alleen als dit bijdraagt aan een goede zorgverlening aan u. Het
  uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (gepseudonimiseerd).
 • Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is
  voor het uitvoeren van hun taken en zijn hebben allen een geheimhoudingsverklaring
  getekend.
 • Uw gegevens hebben wij beveiligd tegen inbreuk door derden, dit onderhouden en
  beheren wij met onze ICT-leveranciers door het toepassen van de NEN7510 (dit is een
  standaard voor informatiebeveiliging in de zorg). Wanneer het – ondanks deze
  maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot
  persoonsgegevens (data lek), dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en geregistreerd bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens, om toe te zien op de bescherming van uw gegevens.

Uw rechten

 1. Inzage: we vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en waarvoor we
  deze gebruiken.
 2. Correctie/verwijderen*: wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen of
  verwijderen, omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel
  waarvoor ze zijn verzameld, laat het ons weten dan passen wij het aan.
 3. Vergetelheid*: in een aantal gevallen kunt u ons vragen om al uw gegevens te wissen.
 4. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: dit
  betekent dat u recht heeft op een menselijke blik bij besluiten in plaats van een
  geautomatiseerd gegeneerd besluit. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een
  online verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.
 5. Beperking: u kunt een verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw
  gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.
 6. Bezwaar/verzet: voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen.
 7. Gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om de aan ons verstrekte gegevens (terug) te
  ontvangen in een gangbaar bestandsformaat, in de AVG spreekt men van dataportabiliteit.
  Wilt u dat uw gegevens naar een derde partij worden verstuurd, dan kunt u contact met ons
  opnemen.

* Er is een aantal uitzonderingen op het recht op correctie, verwijderen en vergetelheid. Bijvoorbeeld als wij
wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken of te bewaren, dan kunnen wij niet aan uw verzoek
voldoen. Wij zullen dit te allen tijde onderbouwd aan u mededelen.

Vragen of klachten
Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons
opnemen via privacy@zorgkoepelwf.nl. Daarnaast kunt u vanaf 25 mei 2018 ook een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Kunnen wij dit document wijzigen?
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen volgen uit de
toepassing van de AVG die van invloed zijn op onze privacyverklaring of als er nieuwe
gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij onze privacyverklaring daarop aan. En als deze
wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op
een opvallende manier aan u kenbaar.

¹ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
² Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)