“We hebben afgelopen periode tijdens inspirerende werksessies met elkaar gekeken waar we slimmer en meer bovenregionaal in samen kunnen werken om zo nog betere zorg te organiseren”. Aldus Stefan Koomen, bestuurder Zorgkoepel West-Friesland.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de samenwerkingsinitiatieven en -projecten met o.a. het Dijklanderziekenhuis, HONK, HKN, ZONH, Vicino, ZZWW en andere partners.

Successen in 2018:

  • In de bovenregionale samenwerking tussen HONK-HKN-ZWF is een visie en plan gemaakt waarin de meerwaarde zit op bovenregionale samenwerking (o.a. samenwerking sociaal domein, relatie naar de andere eerstelijnsaanbieders, ontwikkelen van propositie O&I, ouderenzorg, GGZ zorg en arbeidsmarkt). Hier lopen gezamenlijke projecten op, mede gefinancierd vanuit ROS gelden.
  • Organisatie van ZONH verstevigen in de eerste lijn in Noord-Holland-Noord: plan om HONK-HKN-ZWF eigenaar te laten zijn van ZONH en een stevigere relatie en samenhang te organiseren.
  • Transmurale samenwerking eerste en tweede lijn verbeteren door opzetten Transmuraal Overleg ziekenhuis en huisartsen (en omring); in najaar 2018 plan geaccordeerd door besturen WHO-ZWF en WFG-WLZ. VGZ inhoudelijk ook akkoord.
  • Start van de landelijk relevante pilot ‘Meer Tijd voor de Patient’, waar 8 praktijken in de regio aan meedoen en ZWF het projectmanagement verzorgd en meegeholpen heeft aan de totstandkoming van afspraken.
  • Projectaanvragen Welzijn op Recept met gemeente Hoorn en 2 welzijnsorganisaties opgesteld en bijna gereed.
  • Start project Regiefunctie Complexe Wondzorg in de eerste lijn in samenwerking met Omring-Dijklander ziekenhuis en huisartsen; de eerste pilotpraktijken zijn van start met verwijzen en inzet van eerstelijns complexe wondzorg.