De Zorgkoepel West Friesland werkt samen met haar partners (Omring, Wilgaerden, Geriant en WFG) aan toekomstbestendige zorg voor (kwetsbare) ouderen. Het is een belangrijk thema omdat tussen nu en 2040 het aantal ouderen in West Friesland zal verdubbelen.  Daarnaast verandert de ordening in de zorg in rap tempo waarbij met name accent wordt gelegd op zorg thuis, in de eerste lijn en het gemeentelijk domein.

Onze visie op ouderenzorg
Voor een goede kwaliteit van leven voor ouderen zijn aspecten van ziekte en zorg belangrijk, maar nemen welzijn, wonen en sociale contacten een minstens zo grote plaats in. We willen samenhangende zorg bieden en kiezen voor een model waarin de ouderen en diens familie / mantelzorgers centraal staan. Gezondheid zien we niet als geïsoleerd doel, gezondheid staat in dienst van welzijn. Ouderen zien we daarbij als mondige burgers, in staat tot eigen keuzes en die kunnen worden aangesproken op hun eigen rol en aandeel. En tenslotte zien we zorg niet als het unieke domein van alleen de professional maar beseffen we dat daarvoor meer dan ooit de samenwerking nodig is met informele zorg en welzijn/vrijwilligers.

Regionaal plan van aanpak
Samen met onze partners in de regio (Omring, Wilgaerden en Geriant) hebben wij een regionaal plan van aanpak opgesteld om de zorg zoals beschreven in de visie in te richten. Partners vanuit welzijnsorganisaties en het gemeentelijk domein zullen hier op korte termijn bij betrokken worden.

Marijke Boorsma liet een filmpje maken, om te laten zien op welke wijze de zorgverleners in West-Friesland bouwen aan de ouderenzorg. Klik op de afbeelding:

fotobeeld-filmpje-ouderenzorg-2010

Projecten Zorgkoepel West Friesland
Naast de regionale aanpak voert de Zorgkoepel West Friesland een aantal ouderenzorgprojecten uit met als doel versterken van de huisartsenzorg door het maken van samenwerkingsafspraken met partners en ondersteunen van de praktijken. Dit betreft o.a. de volgende projecten:

 • Verbetering samenwerking tussen huisartsen en verzorgingshuizen.
 • Einde Leven Zorg project: vroegtijdig behandelwensen van kwetsbare ouderen in kaart brengen om op deze wijze onnodige en ongewenste (2e lijns) zorg te voorkomen.
 • Westfriese zorgbrug: het verbeteren van de continuïteit en veiligheid van zorg tussen het ziekenhuis en de thuissituatie na ziekenhuisopname door het inzetten van thuiszorg/verpleging/verzorging op maat bij kwetsbare ouderen
 • Ouderenzorg in ANW (avond-nacht-weekend) uren: Het doel van dit project is te zorgen voor een vloeiende zorg voor kwetsbare ouderen in de ANW uren.
 • Inrichting organisatie en uitvoering Eerstelijns verblijf bedden (ELV): kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is.
  Zorgorganisaties in West-Friesland hebben de handen ineen geslagen om één regionale spoed- en herstelzorg te realiseren voor mensen die tijdelijk medische zorg nodig hebben om te herstellen. Op vrijdag 17 november 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst feestelijk ondertekend. Zie hier het persbericht. Zie ook het krantenartikel d.d. 21-11-2017 in het Noord-Hollands Dagblad.

Organisatie/programma management:
Wendy van den Berg, manager zorgprogramma’s
Annet Wind, kaderhuisarts Ouderenzorg
Daniëlla Konopasek, coördinator/projectleider ouderenzorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy via de e-mail w.vandenberg@zorgkoepelwf.nl of telefonisch 06-22493695 of met Daniëlla via de e-mail d.konopasek@zorgkoepelwf.nl of telefonisch 06-34129820.

Successen ouderenzorgprogramma 2018:

 • Handreiking geriatrisch zorgmodel West-Friesland (proactieve en samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen) ontwikkeld met Geriant-Omring-Wilgaerden-ZWF.
 • In 8 praktijken gestart gaan volgen met goed in kaart brengen werking GZM, wat te leren van elkaar en wat te ontwikkelen.
 • Ruim 60% van de praktijken in regio doen mee aan prestatie ‘Zorg aan Kwetsbare Ouderen in WF’ van VGZ en worden ondersteund door ZWF (in vorm van training POH, informatie, individuele begeleiding/coaching)
 • 20 contracten gesloten tussen huisartsenpraktijken en Pyxicare voor gebruik digitale applicatie RAI assessment genaamd Pyxicare
 • 3 maal een training voor de POH Ouderenzorg georganiseerd
 • Implementatie van ACP gesprekken (methodieken, training) en monitoring van effecten in verwijzen (doet er toe!)
 • Eerstelijnsverblijf verbeteren van samenwerking en opzetten monitoring
 • Gesprekken met kwetsbare ouderen over beleving en tevredenheid
 • Opzetten van monitoring en evaluatie ouderenzorg met behulp van ondersteuning uit programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’.
 • Ten behoeve van de ondersteuning van programma ouderenzorg door ZWF 2 jarige financiële afspraak gemaakt met VGZ voor financiering van rol van ZWF in 2018-2019.