Vacature lid Raad van Toezicht – Financiën en Bedrijfsvoering

De organisatie
De Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) is een eerstelijnsorganisatie die met het oog op een hoge
kwaliteit van patiëntenzorg diensten verleent aan huisartsen in de regio West-Friesland en
Wieringermeer. Bij de koepelstichting zijn aangesloten de Huisartsenpost West Friesland
(HAPWF), de Ketenzorg West Friesland (KZWF) en het Diagnostisch Centrum West Friesland
(DCWF). De organisatie werkt nauw samen met de huisartsen en hun belangenorganisatie in de
regio (WFHO), gericht op een versterking van de samenwerking, onderling en met de
verschillende partners in de regio.

Naast deze werkmaatschappijen, die elk een aparte stichting vormen, kent ZWF een zorg
ondersteunende organisatie, die de werkmaatschappijen met haar diensten bedient. Daarnaast
kent ZWF-taken in de zorgvernieuwing, die binnen de stichting ZWF worden uitgevoerd.

De ZWF kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). Vanwege de veelzijdigheid aan taken zijn
bij ZWF-medewerkers in verschillende disciplines werkzaam, o.a. als diëtist,
diabetesverpleegkundige, medisch onderzoeksassistent, alsmede op gebieden als Finance,
Human Resources, ICT en projectmanagement.

De functie
De Raad van Toezicht (RvT) voert haar taak voor het belangrijkste deel uit op basis van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de bestuurder. De RvT houdt toezicht, toetst en adviseert
gevraagd en ongevraagd over:

 • Het door het bestuurde gevoerde bestuur, besluitvorming, beleid en plannen;
 • de strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • de bedrijfsvoering;
 • de naleving van wet- en regelgeving

De RvT heeft tevens tot taak het werkgeverschap van het bestuur.

Voorts fungeert de RvT als klankbord voor de bestuurder. Dit vergt een vermogen om op
strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over
strategische issues en hierover met het bestuur van gedachten te wisselen; daarbij dient de
juiste balans gevonden te worden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rollen goed te kunnen invullen zijn bij voorkeur bestuurlijke en /of toezichthoudende
ervaring en kwaliteiten van belang. De RvT opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid,
waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het geheel te leveren. De
Zorgbrede governancecode vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

De leden van de RvT dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om
de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de
bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen
uitoefenen moet de RvT maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Het functioneren van de RvT
is voorts gediend bij een goede samenstelling van het team, waarbij de individuele leden elkaar
qua competenties aanvullen en constructief en in harmonie kunnen samenwerken.

Voor de vervulling van de functie zijn wij geïnteresseerd in een kandidaat met:

 • een financiële, financieel-economische of bedrijfskundige achtergrond
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met de financiering van de eerstelijnsgezondheidszorg;
 • kennis van en ervaring met de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • een bij voorkeur bestuurlijke en / of toezichthoudende ervaring in de zorgsector

De criteria & verwachtingen
Voor de vervulling van de functie zijn wij geïnteresseerd in een kandidaat met:

 • academisch werk- en denkniveau met een financieel (economische) of bedrijfskundige
  achtergrond;
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met de financiering van de eerstelijnsgezondheidszorg;
 • kennis van en ervaring met de opzet en werking van interne risicobeheersings- en
  controlesystemen;
 • bestuurlijke en / of toezichthoudende ervaring in de zorgsector;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
  circa zes tot acht bijeenkomsten (reguliere vergaderingen, themabijeenkomsten, e.a.) van de
  RvT en circa vier tot zes vergaderingen van de auditcommissie per jaar.

Persoonlijke competenties en kwaliteiten

 • Kritisch, respectvol en verbindend;
 • Beschouwend en reflectief;
 • Geïnteresseerd, geëngageerd en weet verdiepende vragen te stellen;
 • Sensitief met gevoel voor urgenties en relevante details en kan in- en uitzoomen
  Vermogen om goed te luisteren;
 • Teamplayer.

Honorering

De honorering van het lid RvT is conform de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT,
klasse III). De benoeming zal een periode van vier jaar betreffen met de mogelijkheid van een
eenmalige aansluitende herbenoeming.

Interesse gewekt?
Kandidaten die zich herkennen in het profiel zijn van harte uitgenodigd hun interesse kenbaar te
maken vóór 8 september a.s. aan Isabella Becker, Manager Human Resources, e-mail
i.becker@zorgkoepelwf.nl, telefoon 06 48 92 66 10. Nadere Informatie over de functie kan
worden ingewonnen bij Paul Rijksen, voorzitter van de RvT van ZWF via paulrijksen@planet.nl of
telefoon 06 53 23 91 69.