Een ‘Masterplan dienstenstructuur HAPWF’ is in ontwikkeling om werkdrukvermindering voor huisartsen te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de te leveren spoedzorg.

Het MT werkt aan een ‘Masterplan dienstenstructuur HAPWF’ met als doel om te reflecteren op actuele ontwikkelingen en deze te toetsen aan de huidige structuur versus toekomstige structuur voor de korte- en langere termijn.

Het hogere doel blijft werkdrukvermindering van huisartsen in combinatie met doelmatig gebruik van HAPWF capaciteit. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwalitatieve- en doelmatige spoedzorg.

De uitkomst wordt in eerste instantie gedeeld met de deelnemersraad HAPWF.

 

Regiedienst HAPWF

In 2019 is de HAP gestart met de regie-artsen poule. Vanuit de gedachte dat een vaste poule regie-artsen bijdraagt aan de kwaliteit van de regiedienst en de borging van de invulling van de regie-diensten. Ondertussen heeft de regiearts haar toegevoegde waarde ruimschoots bewezen.

Mede o.b.v. input vanuit de deelnemersraad zijn we bezig met een optimalisatie. Met als beoogd effect dat dit bijdraagt aan de waarborging van de invulling van regie-diensten, de praktische haalbaarheid van het roosteren en de kwaliteit van de regie-dienst.

 

Verpleegkundig specialist

Taakherschikking biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op complexe zorgvragen en patiënten die om zijn academische deskundigheid vragen. Uit onderzoek blijkt dat de verpleegkundig specialist in staat is een bijdrage te leveren aan een goede, toegankelijke en beheersbare huisartsenzorg tijdens kantooruren en binnen de spoedzorg.

 

Zoals jullie weten zijn we vorig jaar september gestart met een verpleegkundig specialist in opleiding (VIOS). Hiervoor heeft de HAPWF een subsidie vanuit VGZ gekregen in het kader van de plusmodule. Na een jaar is het tijd voor een evaluatie en het vaststellen van vervolgstappen. Er wordt op een drietal onderwerpen geëvalueerd:

  1. Het proces van het opstarten en implementeren van de VIOS met de daarvoor geldende opleidingseisen in de dagelijkse HAP praktijk;
  2. Evaluatie van de opleidingsdoelstellingen en inhoudelijke vooruitgang van de VIOS.
  3. Het uiteindelijke doel: Het vervangen van een (of meerdere huisartsen) tijdens een dienst, door een (of meerdere) verpleegkundig specialist(en) zodat werkdruk wordt verminderd tegen hooguit dezelfde kosten en met gelijk blijvende kwalitatieve spoedzorg.

Na bespreking van de evaluatie binnen de kwaliteitscommissie en deelnemersraad van de HAPWF wordt op basis van de uitkomsten aanbevelingen gedaan waarna besluitvorming over het vervolg in het MT ZWF plaatsvindt.