In 2018 is een nieuw zorgprogramma bij ZWF ontstaan bestaande uit initiatieven die allen gericht zijn op het gedachtengoed ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’, wat vraagt om nieuwe initiatieven tussen sociaal domein en zorgdomein enerzijds, en de eerste lijn en de tweede lijnszorg anderzijds. Met oa de volgende thema’s/projecten:

 • Transmurale samenwerking eerste en tweede lijn verbeteren door opzetten Transmuraal Overleg (TMO) ziekenhuis en huisartsen (en Omring); in het najaar 2018 is het plan voor het TMO geaccordeerd door besturen WHO-ZWF en Dijklander ziekenhuis (de nieuwe naam voor Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis). VGZ inhoudelijk ook akkoord: de financiering wordt verder uitgewerkt.
 • Start van de landelijk relevante pilot ‘Meer Tijd voor de Patiënt’, waar 8 praktijken in de regio aan meedoen en ZWF het projectmanagement verzorgd en meegeholpen heeft aan de totstandkoming van afspraken.
 • Voor een pilot Welzijn op Recept met gemeente Hoorn en 2 welzijnsorganisaties is een projectaanpak opgesteld onder regie van ZWF en bijna gereed.
 • Start van het project Regiefunctie Complexe Wondzorg in de eerste lijn in samenwerking met Omring-Dijklander en ZWF, met 3 eerste pilotpraktijken van start met verwijzen en inzet van eerstelijns complexe wondzorg.

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Marjolein Zwaan        – medisch manager Zorgkoepel m.zwaan@zorgkoepelwf.nl
Esther Zuijderduijn  –  projectleider e.zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl

Finaal-artikel MTVDP West-Friesland

Jaarplan TMO 2021

Bestuur van de WFHO en ZWF willen met het Dijklander ziekenhuis komen tot een goede duurzame samenwerking in en tussen de 1e en 2e lijnszorg waarin de patiënt de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment krijgt.  Een samenwerking gericht op het organiseren van goede vloeiende patiëntenzorg, waarin recht wordt gedaan aan de belangen van de patiënt, betrokken zorgverleners en de financier.

Eind 2018 is besloten tot de oprichting van een Transmuraal Overleg (TMO) met als doel:

 • Het bevorderen van de samenhang in de 1e en 2e lijnszorg in de regio West-Friesland en Wieringermeer
 • Zorgvernieuwing en –ontwikkeling stimuleren en faciliteren op een wijze die past bij de eerste en de tweede lijn en daarmee succesvol kan zijn.
 • Huisartsen, specialisten en thuiszorg (wijk- en gespecialiseerde verpleegkundige) op een praktische wijze verenigen, om zo gezamenlijk verbetering van regionale medisch-inhoudelijke transmurale zorg te initiëren, faciliteren en ontwikkelen, te implementeren en te borgen.

Elke zorgvernieuwing draagt bij aan:

 1. Het verbeteren van de gezondheid van inwoners
 2. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
 3. Verbeteren (werk)beleving zorgverlener
 4. Het beheersen van de kosten

Alvorens over te gaan tot besluitvorming voor implementatie van zorgvernieuwing, dient aan de randvoorwaarden te zijn voldaan. Algemeen geformuleerde randvoorwaarden door partijen, zijn in een Business Case uitgewerkt.

Alle vormen van zorgvernieuwing en verbetering die impact hebben op zowel de huisartsenzorg als de medische specialistische zorg worden georganiseerd langs de route van het TMO, tenzij partijen daar gezamenlijk anders toe besluiten.

Voor de vertegenwoordiging vanuit WFHO-ZWF in het TMO zijn 4 huisartsen benoemd. Vanuit het Dijklander zijn er 4 medisch specialisten lid van het TMO. Het TMO zal ca 6x per jaar bij elkaar komen. Vanuit beide organisaties is er ondersteuning en coördinatie.

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Esther Zuijderduijn  –  projectleider e.zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl
Marjolein Zwaan        – medisch manager ZWF m.zwaan@zorgkoepelwf.nl
Huisartsenleden van het TMO (allen start mei 2019):

 • Marjolein Zwaan, huisarts, medisch adviseur ZWF, bestuurslid WFHO
 • Bart van Oostendorp, huisarts en kaderarts CVRM
 • Rosemarijn van Amson, huisarts en medisch coördinator DCWF
 • Sonja van Hattem, huisarts

VGZ en een aantal huisartsenpraktijken in Westfriesland (vertegenwoordigd door de Westfriese Huisartsenorganisatie en ondersteund door de Zorgkoepel West Friesland) slaan de handen ineen en zijn vanaf 1 november 2018 gestart met een pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’. Westfriesland (regio Hoorn-Enkhuizen-Wieringermeer) is daarmee, na Gorinchem en Afferden, de 3e regio in Nederland waar VGZ deze pilot houdt met huisartsen.

Vanuit de WFHO nemen vier huisartsenpraktijken (Spierdijk, Grote Waal, De Goorn en Wognum) en gezondheidscentrum De Kersenboogerd (met 4 praktijken) deel. Met de pilot krijgen de praktijken capaciteitsuitbreiding om langere consulten en verbeterinitiatieven te kunnen doen wat zou moeten leiden tot een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals werkend in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten. Deze pilot loopt tot eind 2019.

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Wanneke Sabatino – manager zorgprogramma’s w.sabatino@zorgkoepelwf.nl
Esther Zuijderduijn    – projectleider E.Zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept (WOR) is een landelijke beproefd concept om mensen die met psychosociale klachten die bij de huisarts komen beter naar het welzijnsaanbod te verwijzen. Op dit moment wordt een pilot aanpak opgesteld in de gemeente Hoorn waarover we u graag informeren.

Doel
Het doel van WOR is het verminderen van de psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen door het ontwikkelen en goed toegankelijk maken van lokale welzijnsarrangementen waar mensen naar worden doorverwezen. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen de inwoners de juiste zorg op de juiste plaats en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk van patiëntvragen die beter gediend zijn met een aanbod van welzijn. De primaire doelgroep bestaat uit volwassenen (18+) met psychosociale problemen die regelmatig bij de huisarts komen en baat kunnen hebben bij een welzijnsarrangement.

Plan van aanpak
Kort geschetst werkt het project als volgt. Na kennismaking en een kick-off stellen de partijen gezamenlijk een route op. Hoe en wanneer vindt doorverwijzing plaats en hoe verlopen de vervolgstappen. Na doorverwijzing maakt een patiënt kennis met een welkzijnscoach of een welzijnswerker die een aantal uur per maand aanwezig is op de HAP. De patiënt wordt zorgvuldig begeleid naar deelname een welzijnsarrangement die bij hem of haar past.

Samenwerkingspartners
Coöperatieve Westfriese Huisartsenorganisatie U.A. (WFHO)
Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) Gemeente Hoorn
1.Hoorn
Mee/De Wering
Stichting Netwerk
B.V. Vicino Noord-Holland Noord
Huisartsenpraktijken (nog in afstemming/ overleg)
Huisartsenpraktijk Julianalaan
Huisartsenpraktijk Grote Waal
Huisartsenpraktijk Artaban
Huisartsen Risdam
Huisartsenpraktijk Kersenboogerd

Voortgang
Huisartsenorganisaties worden binnenkort formeel benaderd. Zodra het projectplan gereed is en door de commissie en in het bestuurlijk overleg goedgekeurd is, dan wordt het plan naar de gemeente gestuurd. We houden u op de hoogte!

Namens de Zorgkoepel zijn de volgende personen betrokken:
Wanneke Sabatino – manager zorgprogramma’s w.sabationo@zorgkoepelwf.nl
Esther Zuijderduijn    – projectleider E.Zuijderduijn@zorgkoepelwf.nl